Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Economic Policy Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - място за настаняване

Вписване на промяна в обстоятелствата на категоризиран туристически обект - място за настаняване

Attention: open in a new window. PDFprintemail

pdfОписание на услугата111.99 KB

docxЗаявление17.89 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателствотона друга държава - членка на Европейския съюз;
- Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
- Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец;
- Копия от документи, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за определената категория на обекта;
- Копие на документа за собственост на обекта - при промяна на собственика;
- Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта - при промяна на лицето, извършващо дейността в обекта;
- Оригинала на удостоверението за категоризиране на туристическия обект;
- Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- Документ за платена такса за промяна в обстоятелствата съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

В случай на промяна на собственика на туристически обект, при която няма промяна на лицето, което извършва дейност в обекта, лицето, придобило собствеността, подава заявление до кмета на Община Стара Загора за вписване в Националния туристически регистър на настъпилите промени в обстоятелствата, към което прилага копие от акта за собственост и документ за платена такса за вписване на настъпилите промени в обстоятелствата съгласно тарифата по Закона за туризма.

Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

Такса: 150.00 лв. (чл. 3, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма)

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.