Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Издаване на Разрешение за строеж

Издаване на Разрешение за строеж

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата - 44.51 KB  

 Заявление - 232.55 KB 

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост - нотариален акт, или за учредено право на строеж (копие); 
- Удостоверение за наследници (при необходимост - копие); 
- Договор с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на преминаване през чужд имот по реда на чл. 192 от ЗУТ;
- Договор с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ;
- Извадка от действащ план за застрояване;
- Оригинална скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура;
- Одобрен инвестиционен проект по всички части (когато се изисква), с приложена оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, извършена като комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант или с приемане от ОбЕСУТ;
- Документ за платена такса.

Срок: 7 дни

Такса:
Таксата за издаване на разрешение за строеж е:
1. за нови строежи:
- За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За стопански сгради по чл.44 от ЗУТ – 0.50 лв. / кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За проводи и линейни обекти – 100.00 лв. на обект, а за вътрешни обекти – 30.00 лв. на обект;
- За благоустрояване – 1.00 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.
2. за вътрешно преустройство:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;