Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Извадка - копие от действащ ПУП

Извадка - копие от действащ ПУП

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата - 47.27 KB  

 Заявление - 222.00 KB  

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост (нотариален акт или договор за учредено право на строеж);
- Удостоверение за наследници (при необходимост);
- Други документи;
- Документ за платена такса.

Срок: няма

Такса:

Таксата за издаване на ксерокопие от подробен устройствен план – План за застрояване е:
- Формат А4 - 10.00 лв.
- Формат А3 - 15.00 лв.
- Формат А2 - 50.00 лв.
- Формат А1 - 100.00 лв.
- Формат по-голям от А1 - 150.00 лв./кв.м.