Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ

Оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата - 53.91 KB

 Заявление - 323.79 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост, а за сгради на жилищни кооперации и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд поземлен имот по реда на чл.192 от ЗУТ, ако се налага; 
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническа инфраструктура през чужд поземлен имот по реда на чл.193 ЗУТ, ако се налага; 
- Извадка от действащ План за застрояване;
- Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура; 
- Виза за проектиране в случаите, когато е задължителна; 
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл.104, ал.1 от ЗООС; 
- Становище на Министерството на Културата за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
- Три копия от Инвестиционния проект в части - "Архитектурна", "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Електрическа", "Вертикална планировка", "Геоложки проучвания", "Отопление и вентилация", "ТТЕ (топлотехническа ефективност)", "Организация и безопасност на движението", "ПБЗ (план за безопасност и здраве)", "Технологична", "Газификация", "Сметна документация"; 
- Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите предвидени в Закона за водите;
- Други документи по специални закони.

Срок: 30 дни

Такса:
Таксата за извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза „технически или работен" е:
1. за строежи от основното и допълващото застрояване - нови строежи:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За стопански сгради по чл.44 от ЗУТ – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв;
2. за строежи от основното и допълващото застрояване - преустройства е:
- За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
3. за ограда по една имотна граница – 10.00 лв.;
4. за проводи и линейни обекти – 1.00 лв/м, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 300.00 лв.;
5. за газифициране на обекти – 100.00 лв.;
6. за съоръжения на техническата инфраструктура /резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел.табла, газорегулаторни – замерни устройства и др./ - 100.00 лв.;
7. за благоустрояване – 1.00 лв/кв.м, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.

Таксата за извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза "идеен" – 50% от таксите.