Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Разглеждане на Инвестиционен проект без извършване на оценка за съответствие

Разглеждане на Инвестиционен проект без извършване на оценка за съответствие

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата -  48.61 KB

 Заявление - 223.71 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон; 
- Удостоверение за наследници; 
- Оригинална скица, заверена в експлоатационните дружества с давност 6 месеца; 
- Извадка от одобрен ПУП - План за застрояване - заповед; 
- Част "Архитектурна"; 
- Документ за платена такса. 

Срок: 30 дни

Такса:
Таксата за разглеждане без оценяване на инвестиционните проекти във фаза "идеен проект", които не са основание за издаване на разрешение за строеж  е 25% от следните такси:
1. За строежи от основното и допълващото застрояване - нови строежи:
- За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землищ- 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
- За стопански сгради по чл.44 от ЗУТ - 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
2. За строежи от основното и допълващото застрояване - преустройства:
- За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 1.20лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.;
- За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.;
3. за ограда по една имотна граница - 10.00 лв.;
4. за проводи и линейни обекти - 1.00 лв/м, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 300.00 лв.;
5. за газифициране на обекти - 100.00 лв.;
6. за съоръжения на техническата инфраструктура /резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел.табла, газорегулаторни - замерни устройства и др./ - 100.00 лв.;
7. за благоустрояване - 1.00 лв/кв.м, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.