Република България ■ Община Стара Загора


Banner


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Banner
Banner

Приют за животни

Banner


ОП Околна среда

Banner


BannerВие се намирате в: Начало Administrative Services Строителство Разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП)

Разрешение за изработване или изменение на Подробен устройствен план (ПУП)

Attention: open in a new window. PDFprintemail


 Описание на услугата - 69.03 KB

 Заявление - 236.15 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за собственост: нотариален акт, договор за учредяване право на строеж (копие); 
- Предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 от ЗУТ;
- Скица - предложение;
- Техническо задание;
- Становище от РИОСВ, в случаите, когато се изисква.

Срок: 60 дни


Такса:
Таксата за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план е:
1. до 3 поземлени имота
- План за регулация и застрояване (ПРЗ) - 60.00 лв.;
- План за регулация (ПР) - 30.00 лв.;
- План за застрояване (ПЗ) - 30.00 лв.;
- Работен устройствен план (РУП) - 50.00 лв.;
- План за регулация и застрояване с Работен устройствен план (ПРЗ с РУП) - 100.00 лв.;
- План за застрояване с Работен устройствен план (ПЗ с РУП) - 75.00 лв.;
2. от 4 поземлени имота до квартал
- План за регулация и застрояване (ПРЗ) - 120.00 лв.;
- План за регулация (ПР) - 60.00 лв.;
- План за застрояване (ПЗ) - 60.00 лв.;
- Работен устройствен план (РУП) - 100.00 лв.;
- План за регулация и застрояване с Работен устройствен план (ПРЗ с РУП) - 200.00 лв.;
- План за застрояване с Работен устройствен план (ПЗ с РУП) - 150.00 лв.;
3. над 1 квартал
- План за регулация и застрояване (ПРЗ) - 300.00 лв.;
- План за регулация (ПР) - 150.00 лв.;
- План за застрояване (ПЗ) - 150.00 лв.;
4. План за улична регулация (ПУР) - 0.30 лв./мл по оста, но не по-малко от 30.00 лв. и не повече от 300.00 лв.;
5. Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура - 0.20 лв./м.л. по оста, но не по-малко от 20.00 лв. и не повече от 200.00 лв.